Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτειότητες, Δήμοι και Ταυτότητες

  • Κωδικός: ΜΣ1821
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου, Ανδρονίκη Διαλέτη, Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών

Περίληψη

Η πολιτειότητα (citizenship), η ιδιότητα, δηλαδή, του πολίτη, ορίζεται αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολιτική κοινότητα όσον αφορά στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και στην αίσθηση του ανήκειν που συνδέονται με τη δημοκρατία. Η θεσμοθέτηση της πολιτειότητας από τον νόμο ως κανονιστικό πλαίσιο για τις διαδικασίες συμπερίληψης στο σώμα των πολιτών εντοπίζει την ενεργή εκδήλωση της ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με την ισχύουσα κοινωνική ηθική. Η ενεργή πολιτειότητα δρα με ενδιαφέρον, ενημερότητα και υπευθυνότητα γιατί ό,τι συμβαίνει αφορά τον καθένα από εμάς και το σύνολο. Το μάθημα αυτό θα θέσει το θέμα διαφορετικών καθεστώτων πολιτειότητας και συγκρότησης δήμων διαχρονικά, διεπιστημονικά και διαθεματικά. Θα μελετήσει θεσμικούς και μη-θεσμικούς τρόπους με τους οποίους η πολιτειότητα συγκρότησε-οτεί κοινότητες/δήμους, διαμόρφωσε-ορφώνει καθημερινότητες αλλά και εμπειρίες συμπερίληψης και αποκλεισμού, συγκρότησε-οτεί ταυτότητες, αλλά και τις αλλαγές που επέρχονται σε ταυτότητες. Ενδεικτικά θέματα είναι τα ακόλουθα: πού και πώς συγκροτείται η πολιτειότητα σε σύνορα, σε έγγραφα, σε αντιλήψεις για τη φυλή και το φύλο, σε επαναστάσεις, στο δικαίωμα ψήφου, στη μετανάστευση, στην αναζήτηση βιοπορισμού, στο δικαίωμα για δικαίωμα, σε μάταιες ζωές, σε μετα-εθνικές συνθήκες, στην ευρωπαϊκή  διακυβέρνηση, σε κοινωνίες πολιτών και σε κοσμοπολιτισμούς, σε ψηφιακούς κόσμους, στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας