Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση

  • Κωδικός: ΑΡ0901
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε ζητήματα διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος. Ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία αναλύονται είναι τα ακόλουθα: Tι περιλαμβάνει ο όρος «πολιτιστική διαχείριση», πώς ορίζεται η έννοια «πολιτιστικό αγαθό», ποιο είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών, πώς χαράσσεται η πολιτιστική πολιτική ενός φορέα ή ενός κράτους, με ποιον τρόπο οργανώνεται μια πολιτιστική δραστηριότητα, ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων στη διαχείριση και προβολή των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και στην διαχείριση της επικοινωνίας με τους αποδέκτες κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας, δηλαδή με το κοινό, τέλος πώς εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Όλα τα ανωτέρω επί μέρους θέματα εξετάζονται εν σχέσει πάντοτε και προς την ελληνική εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς. Έμφασις θα δοθή πλήν του θεσμικού πλαισίου, κυρίως του ελληνικού, στα κείμενα αρχών, δεοντολογίες, συστάσεις κτλ. διεθνών οργανισμών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας