Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Τέχνη των Βυζαντινών Χειρογράφων

  • Κωδικός: ΑΡ2231
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της τέχνης των Βυζαντινών χειρογράφων. Συγκεκριμένα τα ζητήματα που θα εξεταστούν είναι τα εξής:
α) η μορφή, το υλικό, οι τεχνικές και η διαδικασία παραγωγής των χειρογράφων στα Βυζαντινά βιβλιογραφικά εργαστήρια (scriptoria)
β) η σχέση κειμένου και εικόνας, ο τύπος διακόσμησης του Βυζαντινού χειρογράφου, ο ρόλος του κωδικογράφου/μικρογράφου στο Βυζάντιο
γ) η ένταξη του χειρογράφου στο σύνολο της Βυζαντινής καλλιτεχνικής παραγωγής
δ) η συγκρότηση των πρώτων βιβλιοθηκών και ο ρόλος του εικονογραφημένου χειρογράφου στη Βυζαντινή κοινωνία
Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν οι συνθήκες παραγωγής και διακίνησης των χειρογράφων κατά το 15ο αι. και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των ουμανιστικών σπουδών στη Δύση.

Συγγράμματα

  • Mioni Elpidio (2009): Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία, ΜΙΕΤ
  • Reynolds L.D. , Wilson G.N. (2001): Αντιγραφείς και φιλόλογοι, ΜΙΕΤ (3)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας