Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΑΡ2491
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems) άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και πλέον έχουν καταστεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και τις κύριες εφαρμογές τους στην αρχαιολογία.  Το μάθημα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και εβδομαδιαία πρακτική άσκηση και ως εκ τούτου η ανελλιπής παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη. Για την πρακτική άσκηση θα κάνουμε χρήση του προγράμματος ArcGIS της ESRI, που είναι και το πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα GIS στην αρχαιολογία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας