Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων

  • Κωδικός: ΦΡ0012
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό

Περίληψη

Το φροντιστήριο προσφέρεται στους τεταρτοετείς φοιτητές του ΙΑΚΑ. Σκοπός τουφροντιστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση, μελέτηκαι αξιολόγηση των πηγών (δευτερογενών και πρωτογενών).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Φυσική παρουσία στο μάθημα και συμμετοχή στις εβδομαδιαίες ασκήσεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας