Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή

  • Κωδικός: ΙΣ1261
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Η παράδοση αυτή ασχολείται με την ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τον έβδομο έως τον τέταρτο αιώνα π.Χ. Παρουσιάζει και σχολιάζει τις σημαντικότερες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις της εποχής με ειδικές αναφορές σε ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης, θρησκείας και πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστοριογραφία της περιόδου. Συστηματικότερα αναλύεται η συμβολή του Ηρόδοτου και του Θουκυδίδη.

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή βασικών ιστορικών πληροφοριών και την εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία.

Συγγράμματα

  • Κυρτάτας Δ. Ι., Ράγκος Σ. Ι. (2010): Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος - πολιτική - πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη
  • Lefèvre F. (2016): Ιστορία του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, Αθήνα: Καρδαμίτσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας