Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Γερμανικά I

 • Κωδικός: ΞΓ0301
 • Κατεύθυνση: -
 • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ευαγγελία Παπαδημητρίου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό, 2004-2005 χειμερινό

Περίληψη

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν απλές προτάσεις και το βασικό νόημα ενός σύντομου και απλού ξενόγλωσσου κειμένου και να ταξινομούν τις πληροφορίες του
 • να συντάσσουν απλά κείμενα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • να διατυπώνουν και να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα
 • να παράγουν καθημερινό λόγο, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες εκφράσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος:

 • θα καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε επίπεδο βασικών γνώσεων
 • θα συνδέσουν επιμέρους βασικές γνώσεις στην ξένη γλώσσα με πρακτικές δεξιότητες
 • θα εξοικειωθούν με πολυτροπικά κείμενα
 • θα μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες με βάση το μαθησιακό ους προφίλ
 • θα κατανοούν και θα παράγουν λόγο με αφορμή ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας