Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιταλικά II

 • Κωδικός: ΞΓ0402
 • Κατεύθυνση: -
 • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελισσάβετ Ευδωρίδου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό, 2004-2005 εαρινό

Περίληψη

Περιγραφή του μαθήματος – στόχοι
 1. Μετάφραση, κατανόηση και ανάλυση μορφολογικών, γραμματο-συντακτικών και εννοιολογικών δομών απλού, καθημερινού Ιταλικού κειμένου.
 2. Μετάφραση, κατανόηση και ανάλυση απλών (από άποψη γραμματικών-συντακτικών δομών) Ιταλικών κειμένων ειδικότητας.
 3. Σύνθεση Ιταλικού κειμένου εκλαϊκευμένης επιστήμης.
 4. Δημιουργία εννοιολογικά σύνθετων κειμένων ειδικότητας, με χρήση απλών γραμματικών και συντακτικών δομών.
 5. Σύνθεση σύντομων κειμένων ειδικότητας με χρήση βιβλιογραφικών αναφορών.

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών, πέραν της εξοικείωσης με το συγκεκριμένο επικοινωνιακό μέσο, την Ιταλική γλώσσα, μπορεί να λειτουργήσει και ως ‘κατώφλι’ που θα αυξήσει τις εναλλακτικές πρόσβασης των φοιτητών σε περαιτέρω γνώση, είτε πρόκειται για τη συμμετοχή τους σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών (Erasmus), είτε τη σπουδή διεθνούς βιβλιογραφίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, ενώ –κατά τη διάρκεια του εξαμήνου- ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών με ‘ενδιάμεση εξέταση-πρόοδο’. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα εκπόνησης γραπτής προαιρετικής εργασίας για βελτίωση βαθμού. Πέραν των ανωτέρω, εκτιμάται η ικανότητα των φοιτητών που συμμετέχουν σε κάθε συνάντηση να συνθέσουν κείμενο της ειδικότητάς τους, γεγονός που αποδεικνύεται ότι αυξάνει και το ενδιαφέρον τους.

Διδακτική Μεθοδολογία

Διαλέξεις, συζητήσεις, ασκήσεις ανάλυσης, σύνθεσης και επανασύνθεσης κειμένων, στο πλαίσιο των 13 ή 14 διδακτικών εβδομάδων, σύμφωνα με το εκάστοτε ‘Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο’. Προβάλλονται ηλεκτρονικά τόσο τα προτεινόμενα και χορηγούμενα μέσω eudoxus.gr συγγράμματα, όπως επίσης οι εκάστοτε επιλεγόμενες επιστημονικές πηγές και οι ασκήσεις γραμματικής και επαναμορφοποίησης κειμένου.

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία του μαθήματος

Ως διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος θεωρούνται τα περιεχόμενα των εβδομαδιαίων διαλέξεων, ασκήσεων ανάλυσης, σύνθεσης και επανασύνθεσης κειμένων, καθώς επίσης και τις επιλεγόμενες από κοινού με τους φοιτητές επιστημονικές πηγές.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας